StudySolver – News and Tips for Studying

Lucrarea De Fa” Reprezint” O

Lucrarea de fa” reprezint” o sintez” a principalelor strategii persuasive utilizate de politicieni ”n cadrul campaniilor. Autoarea ”ncearc” s” prezinte c”t mai detaliat fiecare strategie ”n parte, precum ”i efectele sale asupra mul”imii.

Prin prezentarea tuturor acestor tehnici, intens utilizate, autoarea ”ncearc” s” scoat” ”n eviden” persuasiunea care este at”t de prezent” ”n orice discurs politic. ”n acest context, persuasiuneareprezint” un proces prin intermediul c”ruia op”iunile decizionale ale unui anumit individ sunt inten”ionat limitate ori extinse prin interac”iunea tuturor mesajelor, a tuturor surselor sau a receptorilor ”i prin care toate atitudinile, credin”ele, opiniile ori comportamentele sunt astfel modificate prin intermediul unei anumite restructur”ri cognitive a imaginii cu privire la lume ”i la societate, a unei persoane sau a cadrului sau de referin”.

Autoarea mai consider” ”i c” mesajul persuasiv al oratorului se particularizeaz” a”adar dup” con”inutul, foma de structurare a con”inutului, ponderea diverselor elemente informa”ionale, emo”ionale, motiva”ionale ori de ‘consum’, prin gradul de redundan” a mesajului, coeren”a, completitudinea ”i adecvarea la situa”ie.

A”adar, mesajul promovat este unul at”t redundant c”t ”i coerent. ”n ceea ce prive”te nivelul de adecvare la situa”ie, r”m”ne de discutat.

Dup” prezentarea persuasiunii ”i a mecanismelor de producere, autoarea insufl” ideea conform c”reia ”n campaniile politice, persuasiunea este mult mai dificil de realizat dec”t manipularea, ”ns” rezultatele sale sunt mult mai puternice ”i dureaz” o perioad” mai ”ndelungat” de timp.

Dac” manipularea poate crea reac”ii pe care subiectul ”n cauz” le poate reconsidera ”n scurt timp, ”n cazul persuasiunii, reac”iile sunt g”ndite ”i, ca atare, convingerile care au stat la fundamentarea lor pot fi reconsiderate mult mai greu ”i numai ”n momentul ”n care apare un element persuasiv mai puternic.

Pentru ca un mesaj persuasiv s” exercite o influen” real” asupra publicului, este mai mult dec”t necesar ca to”i receptorii mesajului s”-i ”n”eleag” con”inutul ”i s” fie motiva”i s”-l accepte. Din aceast” perspectiv”, oamenii pot fi influen”a”i persuasiv doar de c”tre un argument solid pe care ”l urm”resc cu aten”ie, ”l ”n”eleg ”i ”l re”in pentru a se baza pe el ”i ”n viitor.

Chiar dac” mesajele se transmit prin intermediul unui apel personal, unei campanii politice, unei reclame comerciale difuzat” la televizor ori pe Internet, toate aceste cerin”e fundamentale r”m”n acelea”i.

Argumentele foarte puternice sunt automat persuasive, reu”ind astfel s” schimbe mai mult sau mai pu”in atitudinea ”i chiar comportamentul receptorului, ”n timp ce argumentele slabe, informa”ia s”rac”, inconsisten”a precum ”i argumentele sub”iri nu reu”esc s” dizloce ”i s” modifice atitudinea receptorului. Pe ruta central” de persuasiune, procesul de comunicare este absolut cerebral.

Politicienii se pare c” ”n”eleg din ce ”n ce mai bine acest aspect ”i se folosesc de mass-media pentru a c”tiga simpatizan”i. Dar, acest lucru nu se ”nt”mpl” numai la noi ”i numai acum. Mari conduc”tori ai lumii, din toate timpurile au utilizat tehnici de manipulare, unii pentru a r”m”ne la putere (de exemplu, liderii comuni”ti), al”ii pentru a controla poporul.

Lucrarea este foarte interesant ”i adecvat” oric”rui tip de cititor fiind foarte u”or de ”n”eles. Aceast” lucrare poate fi considerat” ”n acela”i timp si un ghid pentru viitorii politicieni care doresc s” utilizeze mesaje persuasive ”n campaniile politice.

Lucrarea este util” de asemenea pentru oricine este interesat de acest domeniu ”i ”i dore”te s” aprofundeze tehnicile de persuasiune ”i de convingere a celorlal”i.

Consider c” lectur”nd aceast” carte te poti dezvolta din punct de vedere personal, precum ”i profesional, mai ales pentru cei care vor avea afaceri ”n domenii care presupun atragerea ”i convingerea oamenilor.

Freelance Writer

I’m a freelance writer with a bachelor’s degree in Journalism from Boston University. My work has been featured in publications like the L.A. Times, U.S. News and World Report, Farther Finance, Teen Vogue, Grammarly, The Startup, Mashable, Insider, Forbes, Writer (formerly Qordoba), MarketWatch, CNBC, and USA Today, among others.